Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử ngày 24/10/2022

Đại tá, TS. Nguyễn Văn Phương, Đại tá, ThS. Phạm Văn Quynh

Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xem nhiều

Một số điểm mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số giải pháp thực hiện

Một số điểm mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số giải pháp thực hiện

(LLCT&TT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua những văn kiện quan trọng, trong đó vấn đề xây dựng Đảng được đề cập xứng tầm của “nhiệm vụ then chốt”, đồng thời có nhiều điểm mới nổi bật. Để góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc triển khai thực hiện chủ trương của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, bài viết phân tích những điểm mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội và đề xuất một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

(LLCT&TT) Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) là thắng lợi vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trải qua 21 năm chiến đấu, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân kéo dài hơn một thế kỷ, đất nước được hoàn toàn thống nhất và độc lập. Thắng lợi đó là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sứ mệnh của Đảng cách mạng tiền phong

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sứ mệnh của Đảng cách mạng tiền phong

(LLCT&TT) Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII từ ngày 04 - 07/10/2021 đã thảo luận và cho ý kiến về nhiệm vụ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là biểu hiện sinh động quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trong đó nhấn mạnh những giải pháp có tính đột phá để đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cả nhiệm kỳ.

XEM THÊM TIN